Művészeti pályázati kiírás

Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. főépülete

Pályázati kiírás művészeti installáció készítésére a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. telephelyén

2018. április 3.

Vállalatunk művészeti pályázatot hirdet a képzőművészeti és iparművészeti felsőoktatás hallgatói számára kültéri installáció alkotására és megvalósítására.

1. A kiíró, megbízó megnevezése

A pályázat kezdeményezője, kiírója, költségviselője és lebonyolítója a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. (a továbbiakban: Megbízó).

2. A pályázat témája, feladata, célja

Az alkotás témája vasút, nagysebességű vonatok, sebesség, innováció, fékezés, biztonság, jövő és nemzetköziség.

A pályázat célja, hogy az alkotással a Knorr-Bremse vasúti fejlesztő központjába és gyárába látogatók számára látványos, lényegre törő és közérthető módon váljon egyértelművé a cég tevékenysége és értékei.

Helyszíne a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. telephelye (1238 Budapest, Helsinki út 105.). A megvalósításra a telephelyen belül két helyszín áll rendelkezésre, amelyek közül a pályázó szabadon választhat.

A pályázó feladata az installáció megtervezése és kivitelezése, ezért az ötlet leírása és ismertetése mellett kivitelezési tervet és költségvetést is várunk a pályázat részeként.

3. Pályázati követelmények

A pályázat

 • nem sértheti más szerzői jogait,
 • nem lehet a pályázat témájával vagy címével összefüggésben nem álló,
 • nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését,
 • nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti a közerkölcsöt és a jó ízlést,
 • megfelel a balesetvédelmi és környezetvédelmi szabályoknak, illetve az érvényben lévő jogszabályi kritériumoknak,
 • tervezésénél figyelembe kell venni az időjárási viszonyokat.

Azt a Pályázót, akinek pályázata nem felel meg a fenti követelményeknek, a Megbízó kizárja a pályázatból. A pályázat beküldésével a Pályázó vállalja, hogy csak saját szellemi termékével pályázik, továbbá, hogy harmadik személyek szerzői jogainak megsértéséből fakadó következményekért helytáll.

3. Technikai feltételek

Alapvető elvárás, hogy a mű megvalósítható és kültéren kiállítható legyen, a tervezésnél számításba kell venni az időjárás hatásait. A kültéri installációnak ezen túl csupán a maximális mérete kötött a helyszín(ek) adottságai miatt.

Maximális méret:

 • Helyszín 1. – Főporta, zászlók melletti rész (l. csatolt helyszínrajz szerint: fotók, területi rajz).
 • helyszín 2. - HÉV átjáró, Pepsi sarok felőli oldal (l. csatolt helyszínrajz szerint: fotók, területi rajz: 1., 2., 3.).

Továbbá:

 • az építési tevékenység építési engedély nélkül végezhető legyen
  (l. 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontja szerint:
  „Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak
  a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.”

4. A pályázók köre

A Pályázó a képzőművészeti és iparművészeti felsőoktatás hallgatója, aki a jelen kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik.

4.1. A Pályázó a Pályázat elküldésével kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Megbízó és a megbízott adatfeldolgozó – a hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával – a pályázat lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.

4.2. Azáltal, hogy a pályázó a versenyen részt vesz:

 • feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét a nyertes listán közzé tegyék; továbbá nevét, telefonszámát, e-mail címét a Megbízó a pályázat lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Megbízó jelen pályázat lebonyolítása, illetve adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítése során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa, az adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa;
 • tudomásul veszi, hogy Megbízó a Pályázók adatait a jelen Pályázati Kiírás 4.2 pontjában meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli és nem dolgozza fel.

A Pályázó a versenyen való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Pályázati Kiírásban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

5. Díjazás

A pályázatokat a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. vezetősége bírálja el. Az eredményhirdetés időpontjáról és az eredményről a kiíró külön-külön értesíti a pályázókat. A legjobb három pályázó egyenként nettó 500 000 Ft díjazásban részesül, mellyel a Megbízó az alkotás tulajdonjogát vásárolja meg.

Ezen felül a három legjobb pályamű közül a kiválasztott és megvalósuló pályázat(ok) alkotója további 500 000 Ft pénzdíjat kap.

A pályázat nyertesétől(seitől), a Megbízó megrendeli a pályamű megvalósítását is a kivitelezési terv egyeztetését követően, a pályázó által megszabott és a vállalat által is elfogadott áron és feltételekkel.

7. A pályázat benyújtásának módja, határideje:

Az elkészített pályázat dokumentumait az alábbi e-mail címre és/vagy levelezési címre kérjük elküldeni:
kommunikacio.BUD@knorr-bremse.com
1238 Budapest, Helsinki út 105.

8. Határidők

2018. június 15. – Pályázati anyag beküldése

2018. július 13. – Eredményhirdetés az első három helyezettről

2018. november 30. – Megvalósuló pályázat kiválasztása

2019. tavasz – Megvalósítás és helyszíni installáció

9. Személyi jövedelemadó

A pályázat díjazását SZJA és egyéb járulék terhelheti. Amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a díjazással kapcsolatban, úgy a Megbízó a nyertes pályázó nevében kifizeti a díjra esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót, és vállalja a díjjal kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

10. További információk

A Megbízó a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja a pályázók erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett. A Megbízó fenntartja a jogot arra, hogy – elegendő nevezés vagy megfelelő szakmai színvonal híján – ne hirdessen nyertest a pályázaton, vagy a nyertes pályamunkák közül csak az egyik, vagy egyik pályamunka megvalósítását se rendelje meg a nyertestől/nyertesektől.

További információ elérhető munkanapokon 9-17 óra között a +36 70/773-6434 információs telefonszámon.

Share

Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. főépülete