Adatvédelem videofelvételeknél

Videofelvétel készítése kutatási céllal – Adatkezelési szabályzat

A jelen szabályzat megalkotásának célja annak biztosítása, hogy a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. (továbbiakban: Knorr-Bremse vagy Adatkezelő) a várhatóan 2018.06.01-től kutatási célú közlekedési szituációs videofelvétel készítésével összefüggő adatkezelése során megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályi előírásoknak és megfelelő tájékoztatást nyújtson az érintettek részére a személyes adataik kezeléséről. Az Adatkezelő a közlekedési szituációs videofelvétel készítésével összefüggő adatkezelése során a jelen adatkezelési szabályzat szerint jár el..

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) szerint jelen weboldalon tájékoztatja az érintetteket a videorögzítés és személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbiakról:

 • Adatkezelő elérhetőségei.
 • Az adatkezelés célja és jogalapja.
 • A kezelt személyes adatok kategóriái és az érintettek köre.
 • A személyes adatok felhasználása, érintettek azonosítása.
 • A személyes adatok tárolásának feltételei, az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre.
 • Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai.
 • Az érintettek jogorvoslati lehetőségei.

Az Adatkezelő az általa rögzített, illetve részére átadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatban rögzített módon kezeli, biztosítja annak a törvényi célnak az elérést, hogy személyes adatával mindenki maga rendelkezzen.

Adatkezelő elérhetőségei

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

Székhelye: 6000, Kecskemét, Georg Knorr u. 8.

Cégjegyzékszáma: 03-09-000007

Adószáma: 10315192-2-03

E-mail címe: adatvedelem_SfN@knorr-bremse.com

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelést megvalósító videorögzítés célja a Knorr-Bremse által végzett kutatási és fejlesztési tevékenység elősegítése egy olyan rendszer fejlesztésében, mely a közlekedés biztonságát hivatott javítani. A rendszer fejlesztése érdekében nagyszámú célzott videofelvétel elemzése szükséges, melyek a rendszer fejlesztése, tesztelése és validálása során kerülnek felhasználásra. A rendszer fejlesztéséhez szükséges a valódi közlekedési körülményeket megfelelően reprezentáló videofelvételek elérhetősége, amelyek felvétele során a közlekedésben részvevő magánszemélyekről és gépjárművekről is felvétel készül. Ezért az előbbiek szerint nevezett életvédelmi biztonsági rendszer fejlesztése, mint védendő, és az egész társadalom érdekét elősegítő cél érdekében a Knorr-Bremse személyes adatok kezelését vállalja, és mind tájékoztatási, mind kezelési területen a tőle elvárható gondossággal jár el, betartja a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogelveket és jogszabályi rendelkezéseket.

A Knorr-Bremse személyes adatok kezelésére vonatkozó jogalapjaként a GDPR 6. cikk 1) bekezdés f) pontját jelöli meg, mely szerint személyes adat kezelhető akkor is, ha a személyes adat kezelése az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ebben az esetben a jogos érdek a közlekedésbiztonság fejlesztése. A Knorr-Bremse a jogos érdekére, mint az adatkezelés jogalapjára vonatkozóan érdekmérlegelési tesztet végzett.

Személyes adatok kategóriái, érintettek köre

A Knorr-Bremse által a közlekedésben résztvevő járművekre feltelepített videofelvételt készítő kamera a helyszínek képét, a közlekedési szituációkat veszi fel, ennek során a következő személyes adatok kezelésére kerülhet sor:

 • az utcán tartózkodó és/vagy közlekedő emberek arcképmása;
 • az utcán tartózkodó és/vagy közlekedő járművek forgalmi rendszáma.
A videorögzítő-berendezéssel felszerelt jármű nem készít folyamatos videofelvételeket, a kamerát kizárólag a kutatáshoz szükséges mérések tartama alatt üzemeltetjük. A járműnek a mérések céljától eltérő használata során videofelvétel nem készül, így személyes adatok rögzítésére sem kerül sor.

Személyes adatok felhasználása, érintettek azonosítása

A Knorr-Bremse a felvételek során rögzített személyes adatokat semmilyen módon nem kívánja felhasználni, azok a kutatás céljának megfelelő felvételek készítésének elkerülhetetlen velejárói. A Knorr-Bremse kizárólag a kamerafelvételeken szereplő közlekedési szituációkat használja a kutatásai során. A Knorr-Bremse nem rendelkezik olyan eszközökkel, illetve eszközökhöz való hozzáféréssel, amelyek a rendszámokhoz, arcokhoz valódi személyeket tudna társítani, az érintettek azonosítására nem kerül sor.

Személyes adatok tárolásának feltételei, az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre

A Knorr-Bremse a törvény által megkövetelt gondossággal jár el a felvételek tárolása, biztonságának szavatolása terén, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A személyes adatokat tartalmazó felvételekhez kizárólag azon munkavállalók férhetnek hozzá, akik a kutatásban részt vesznek, egyebekben a hozzáférések lehetősége külön szervezeti intézkedéssel megfelelően korlátozásra kerül. A felvételek tárolása az adott kutatásfejlesztési projekt igényeinek megfelelően korlátozott ideig történik, azt követően a felvételek törlésre kerülnek.

Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Knorr-Bremsét a törvény kötelezi az érintettek (és a hatóságok) kérésre történő tájékoztatására, melynek a Knorr-Bremse a rendelkezésére álló technikai lehetőségeknek megfelelően tud eleget tenni.

A jogszabály szerint az érintett az alábbiakat kérelmezheti a Knorr-Bremsétől:

a) rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést;
b) személyes adatainak helyesbítését;
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy kezelésének korlátozását;
d) az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen;
e) adathordozhatósághoz való jog.

a) A jogszabály szerint az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad (hozzáférést biztosít) az érintettről általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A jelen adatkezelés esetében a Knorr-Bremse – tekintettel a videofelvétel sajátosságaira – az alábbiak szerint tud tájékoztatást adni az adatkezelésekről:

 • A kezelt adatok köre, az adatok forrása, az adatkezelés célja és jogalapja, valamint az adatkezelés időtartama a fentiek szerint rögzítésre került.
 • A Knorr-Bremse a jelen szabályzatban megnevezett Adatkezelőn kívül az adatkezelése során az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:


 • A Knorr-Bremse a kamerafelvételek során készült videok készítése és kezelése során, a tárolt adatok jellegéből következően, és tekintettel arra, hogy nem rendelkezik arcfelismerő rendszerrel, így technikailag nem képes arra, hogy az érintetteket azonosítsa, nem tárol adatbázist személyes adatokról. Így Adatkezelő technikailag nem képes megmondani, hogy egy adott személy szerepel-e valamely videofelvételen. Ennek megfelelően a Knorr-Bremse semmilyen olyan kérést nem tud teljesíteni, amelynek előfeltétele egy adott személy összes előfordulásának az összes felvételen történő megkeresése lenne.
 • A Knorr-Bremse az érintett (vagy valamely hatóság) megkeresése esetén tájékoztatást tud adni arról, hogy adott időben, adott helyen a videofelvétel készítésére felszerelt jármű készített-e valóban mérés céljából videofelvételt. Ennek feltétele, hogy az érintett pontosan beazonosítható időpontot és helyszínt adjon meg (perces pontossággal, közterület megnevezésével.
 • Amennyiben a megadott időben és helyszínen felvétel nem készült, személyes adatok rögzítése nem történt, akkor a tájékoztatás ennek tényének megállapítására terjed ki, ezzel kapcsolatos további tájékoztatásra nincs mód.
 • A Knorr-Bremse, amennyiben videofelvételt készített egy kérelmező által megjelölt időpontban és helyen, akkor a felvételt kérő érintettnek (vagy hatóságnak) a megjelölt és releváns információkat tartalmazó felvételrészletet átadja. A releváns videofelvétel átadásának további előfeltétele, hogy az érintett saját arcképét elküldje, amely alapján a Knorr-Bremse be tudja azonosítani a videofelvételen és így kizárólag a videofelvétel releváns részét adja át az érintettnek. Amennyiben az adott részleten más személyes adat (más személy arcképe) is szerepel, úgy az szoftveres úton eltakarásra kerül.
 • A Knorr-Bremse a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást..
 • Az érintett tájékoztatását a Knorr-Bremse csak a GDPR-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a Knorr-Bremse írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Knorr-Bremse tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

b) A jogszabály szerint a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Jelen adatkezelés esetében – amikor a kezelt adatok köre kizárólag nem azonosított személyek arcképmására (illetve járművek azonosító adataira) terjed ki, az adatok helyesbítésére vonatkozó érintetti jog nem értelmezhető, így ilyen igénynek a Knorr-Bremse nem tud eleget tenni.

c) A jogszabály szerint az érintett kérheti a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy kezelésének korlátozását.

A jelen adatkezelés esetében, mivel kizárólag nem azonosított arcképmások (illetve járművek azonosító adatok) kerülnek rögzítésre, így az adatok törlésének (zárolásának) feltétele az érintett azonosítása lenne, melynek a Knorr-Bremse csak akkor tud eleget tenni, amennyiben az érintett megjelöli a pontos időpontot és helyet, amikor róla felvétel készülhetett és átadja a Knorr-Bremse részére a saját arcképéről készített felvételt. Ezek hiányában az érintett nem azonosítható, így a törlés (zárolás) iránti igény nem teljesíthető.

d) A jogszabály szerint az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

A jelen adatkezelés esetében kizárólag nem azonosított arcképmások (illetve járművek azonosító adatok) kerülnek rögzítésre, így a fenti – a tiltakozást lehetővé tevő körülmények – nem állnak fenn, így a tiltakozás joga nem értelmezhető.

e) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az érintettek jogorvoslati lehetősége

Amennyiben az Adatkezelő eljárásához észrevételei, kérései vannak, az alábbi elérhetőségen jelezheti azokat:

 • adatvedelem_SfN@knorr-bremse.com

  Az érintettek, amennyiben az Adatkezelő eljárását sérelmezik és valószínűsítik, hogy az Adatkezelő eljárása során jogaik sérülnek, a következő szervekhez fordulhatnak jogorvoslatért:
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: 06-1-391-1400; Fax: 06-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: http://www.naih.hu
 • Illetékes Törvényszék előtti eljárás
  Az érintett az önrendelkezési joga sérülése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jelen szabályzat 2018. május 25. napjától visszavonásig vagy módosításig hatályos.

A Knorr-Bremse a jelen szabályzattal, annak értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket az adatvedelem_SfN@knorr-bremse.com e-mail címre megküldve lehet feltenni.

Budapest, 2018. május 25. napja

Bíró Attila
ügyvezető igazgató

Frank Péter
kutatás fejlesztési igazgató

Haszongépjármű rendszerek

Ha kérdése, kérése van készséggel állunk rendelekzésére.

Kontaktok

További információ

Share